Firma KH-Mosty byla založena v roce 1999. Zabýváme se veškerou inženýrskou činností, pasportizací mostních objektů, statickými přepočty, prohlídkami mostů, projektováním a dozorováním inženýrských konstrukcí. Jako firma vlastníme "Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací" vydané Ministerstvem dopravy pod registračním číslem 79/02. Toto oprávnění je vystaveno pro Ing. Naděždu Hájkovou. Jsme také držiteli Autorizace ČKAIT na mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb.

Děkujeme všem stávajícím partnerům za důvěru a těšíme se na další spolupráci.

KH-Mosty

Projekční a statická kancelář, prohlídky mostů a investorsko-inženýrská činnost

Majetkem každé obce jsou kromě jiného různé stavby, silnice a objekty k nim náležející. Zatímco o stavby se obce starají automaticky, zájem o silniční objekty je podstatně menší, nicméně tyto stavby jsou pro život v obci velmi důležité. V zákoně i v ČSN je jednoznačně dáno, že odpovědnost za stav mostních objektů nese správce. V posledních letech dochází na obecních a městských úřadech k většímu zájmu právě o mostní konstrukce. Po letech opomíjení tito správci zjišťují v jak zanedbaném stavu se mostní objekty nacházejí a uvědomují si jejich strategický význam pro každé město.

Krajské správy silnic a ředitelství silnic znají své povinnosti a provádějí prohlídky mostů průběžně, díky čemuž mohou být na mostech vykonávány menší opravy a nemusí docházet k nákladným rekonstrukcím, resp. stavbě zcela nových objektů. Avšak právě na městské správce se obracíme s nabídkou poskytnutí kompletní poradenské činnosti, pasportizace mostu, zaměření a vyhotovení mostního listu, prohlídky mostního objektu a následné analýzy stavu či návrhu nejvhodnější opravy. Oprava mostu či lávky se může pohybovat v řádech statisíců, ale stavba či kompletní rekonstrukce již v řádech milionů. Bezpočet měst se přesvědčilo, že pravidelné opravy a prohlídky ušetří nejenom velké peněžní sumy, ale i velké problémy s následným nuceným uzavřením mostu a odkláněním městské dopravy. V našem jednání se snažíme vycházet maximálně vstříc obecním či městským úřadům a jejich finančním možnostem a tak hledáme vždy co nejefektivnější řešení havarijních situací.

Naše nabídka:
 

1. Pasportizace objektů včetně zaměření v terénu

2. Vypracování potřebné dokumentace a mostního listu.

3.Provedení hlavní prohlídky a stanovení stavebního stavu. Navržení osazení odpovídajícího dopravního značení.

4. Pravidelné provádění běžných mostních prohlídek, včetně upozornění na stav mostů, návrh oprav.

5. Kompletní analýza stavu objektů s návrhem jejich oprav a hrubým odhadem nákladů na opravy.

6. Zpracování projektové dokumentace mostů k územnímu a stavebnímu řízení, a také dokumentace k provádění staveb včetně projednání se správci. Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele včetně rozpočtu a výkazu výměr.

7. Veškerá inženýrská činnost od územního rozhodnutí, až po stavební povolení a následnou kolaudaci objektu.

8. Odborný technický dozor investora při rekonstrukci objektu.

9. V případě zájmu správce můžeme zajistit dodavatele rekonstrukce, menších oprav nebo jen údržbových prací.

10. Po rekonstrukci provedení 1. Hlavní mostní prohlídky před uvedením do provozu a také provedení mimořádné mostní prohlídky při nenadálých událostech.

11. Zpracování statického výpočtu zatížitelnosti mostu.


 

 
© Copyright, KH-Mosty, design by Pavel.kh ©2005-2014 2002